Isang host sa Rome si Els na nag-host ng refugee sa pamamagitan ng Airbnb.org.

Tumulong na magbigay ng matutuluyan sa 100,000 refugee na lumilikas mula sa Ukraine

Mag-alok ng mga pamamalagi nang libre o may diskuwento sa pamamagitan ng Airbnb.org, o magbigay ng donasyon para mas malayo pa ang marating ng ating pondo.

May mabuting naidudulot ang iyong suporta

Naglalaan ng pondo ang Airbnb.org para sa panandaliang matutuluyan ng hanggang 100,000 taong lumilikas mula sa Ukraine. Sinusportahan namin ang mga bisitang refugee anuman ang kanilang nasyonalidad, lahi, etnisidad, o inihahayag na pagkakakilanlan.

Makakatulong ka sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga pansamantalang pamamalagi nang libre o may diskuwento sa pamamagitan ng Airbnb.org, o pagbibigay ng donasyon para mapondohan ang mga pamamalagi.

Tumanggap si Linda, isang host mula sa Dallas, ng mga refugee sa pamamagitan ng Airbnb.org.

Mag-alok ng lugar na matutuluyan

Magsimulang mag-host ng mga bisita nang libre o may diskuwento.

Ang proseso ng pagho-host

  • Magbibigay ka ng komportableng higaan at mga pangunahing amenidad sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Matuto pa tungkol sa pagho-host ng mga bisitang refugee
  • Nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa mga nonprofit na sumusuri sa pagiging kwalipikado ng mga bisitang refugee at tumutulong sa kanila bago, sa panahon ng, at pagkatapos ng kanilang mga pamamalagi.
  • Nagbibigay ang Airbnb sa mga host ng AirCover, na may kasamang $1 milyong insurance sa pananagutan, $1 milyong proteksyon sa pinsala, at higit pa.
Bisitang refugee si Fode na namalagi kasama ng isang host sa Italy sa pamamagitan ng Airbnb.org.

Nakakatulong ang bawat donasyon na matugunan ang matinding pangangailangan para sa mga pang-emergency na matutuluyan para sa mga taong lumilikas mula sa Ukraine at iba pang nakakaranas ng kagipitan.

Proseso ng pagdo-donate

  • Mapupunta ang 100% ng donasyon mo sa pagbibigay ng panandaliang matutuluyan sa mga tao.
  • Ganap na libre ang mga pamamalagi para sa mga bisita ng aming programa.
  • Tax deductible ang mga donasyon sa abot ng pinapahintulutan ng mga lokal na batas sa pagbubuwis.
Nagho-host si Josue sa pamamagitan ng Airbnb.org para magpatuloy ng mga taong lumilikas mula sa iba't ibang uri ng sakuna.

Kailangan mo ba ng tulong?

Hindi kami direktang nag-aalok ng matutuluyan sa mga indibidwal sa ngayon. Nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa iba pang nonprofit partner na nagbu-book at nangangasiwa ng mga pamamalagi para sa mga bisitang refugee.

Ang ginagawa ng aming mga nonprofit partner

Mga nonprofit ang aming mga partner na tumutulong sa malugod na pagtanggap sa mga refugee. Sinusuportahan ng mga organisasyong ito ang kanilang mga kliyente sa paghahanap ng matutuluyan at higit pa. Tumatanggap ng mga mungkahing nonprofit sa pamamagitan ng imbitasyon lang.

Ang ginagawa ng Airbnb.org

Nagbibigay ang Airbnb.org ng mga kaloob at teknolohiya sa aming mga nonprofit partner na nangangasiwa ng pansamantalang matutuluyan para sa kanilang mga kliyente.

Ang aming mga partner

  • HIAS
  • International Organization for Migration (IOM)

Paano nag-aambag ang Airbnb

Pagsuporta sa Mga Host

Nagbibigay ang Airbnb sa mga host ng AirCover, na may kasamang $1 milyong insurance sa pananagutan, $1 milyong proteksyon sa pinsala, at higit pa.

Mga pinopondohang pamamalagi

Nag-aambag ng pondo ang Airbnb at ang mga donor para sa mga pansamantalang pamamalagi ng hanggang 100,000 refugee na lumilikas mula sa Ukraine.

Pagtatanggal ng mga bayarin

Tinatanggal ng Airbnb ang mga bayarin ng mga host at bisita sa lahat ng pamamalagi sa Airbnb.org para sa mga refugee.