Maging host sa panahon ng pangangailangan.

Malugod na pagtanggap para sa mga refugee

Kailangan ng mga bisitang refugee mula sa Afghanistan ng mga pandandaliang matutuluyan ngayon. Makakatulong ka kahit hindi ka pa nakapag-host dati.

Noong Pebrero 2022, naabot ng Airbnb.org ang layunin nitong mangasiwa ng mga matutuluyan para sa 20,000 bisitang refugee na mula sa Afghanistan. Pinondohan ng Airbnb ang mga matutuluyang ito kasama ng iba pang nagbigay ng donasyon sa Airbnb.org. Mas marami pa tayong magagawa sa tulong mo. Tumulong na maghatid ng mga matutuluyan para sa susunod na 20,000 refugee sa pamamagitan ng pagsali sa libo-libong host sa Airbnb.org. Mag-alok ng mga libre o may diskuwentong panandaliang matutuluyan, o magbigay ng donasyon para sa mga pamamalagi ng mga taong nangangailangan.

Mag-alok ng lugar na matutuluyan

Puwede kang magbigay ng masisilungan sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng pagho-host ng mga libre o may diskuwentong panandaliang matutuluyan.

Ang proseso ng pagho-host

  • Magbibigay ka ng komportableng higaan at mga pangunahing amenidad, at patutuluyin mo sila sa loob ng pinakamaraming sunod-sunod na gabing posible.
  • Nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa mga ahensya sa paglilipat ng tirahan na sumusuri sa pagiging kwalipikado ng mga bisitang refugee at tumutulong sa kanila bago, sa panahon ng, at pagkatapos ng kanilang mga pamamalagi.
  • Nagbibigay ang Airbnb sa mga host ng AirCover: $1 milyong insurance sa pananagutan, $1 milyong proteksyon sa pinsala, at higit pa.

I-explore ang proseso ng pagho-host

Matuto pa tungkol sa kung paano mag-host ng mga bisitang refugee sa Resource Center.

Maghanap ng lugar na matutuluyan

Para makahanap ng lugar na matutuluyan sa pamamagitan ng Airbnb.org, makipag-ugnayan muna sa isa sa aming mga ahensya sa paglilipat ng tirahan o mga nonprofit partner.

Kapag nakaugnayan mo na ang ahensya sa paglilipat ng tirahan o nonprofit partner, sila ang magbu-book at mangangasiwa ng pagbabayad para sa mga pamamalagi para sa iyo bilang bisitang refugee.

Ang ginagawa ng mga ahensya sa paglilipat ng tirahan

Partner namin ang mga ahensya sa paglilipat ng tirahan at iba pang nonprofit na tumatanggap ng mga refugee mula sa Afghanistan. Sinusuportahan ng mga organisasyong ito ang mga bagong dating sa paghanap ng matutuluyan, pangangalagang pangkalusugan, suporta sa trabaho, at higit pa.

Ang ginagawa ng Airbnb.org

Nagbibigay ang Airbnb.org ng mga kaloob at teknolohiya sa aming mga nonprofit partner para maikonekta ang mga kliyente nila sa maaasahang pansamantalang tuluyan.

Ang aming mga partner

  • HIAS
  • CWS
  • International Rescue Committee

Magbigay ng donasyon

Malaki ang naitutulong ng bawat dolyar na donasyon para maibsan ang kritikal na pangangailangan sa mga pang-emergency na tuluyan.

Proseso ng pagdo-donate

  • Mapupunta ang 100% ng donasyon mo sa pagbibigay ng pansamantalang pabahay sa mga tao.
  • Hindi naniningil ang Airbnb.org ng mga bayarin sa pagpoproseso, kaya nakakatulong ang bawat dolyar na ibibigay mo bilang donasyon para makahanap ang mga tao ng lugar na matutuluyan.
  • Tax deductible ang mga donasyon sa abot ng pinapahintulutan ng mga lokal na batas sa pagbubuwis.

Paano nag-aambag ang Airbnb

Pagsuporta sa Mga Host

Nagbibigay ang Airbnb sa mga host ng AirCover: $1 milyong insurance sa pananagutan, $1 milyong proteksyon sa pinsala, at higit pa.

Mga pinopondohang pamamalagi

Mag-aambag ang Airbnb at mga founder nito para sa unang 20,000 matutuluyan para sa mga bisitang refugee na mula sa Afghanistan.

Pagtatanggal ng mga bayarin

Tinatanggal ng Airbnb ang mga bayarin ng mga host at bisita sa lahat ng pamamalagi sa Airbnb.org para sa mga refugee.