Sa panahon ng unos, maging host

Mag-ambag para sa ikabubuti ng iba

Napakarami ng higit na nangangailangan ngayon. Libo-libo ang lumilikas dahil sa gulong nangyayari sa Afghanistan sa mga oras na ito. Sa tulong ng mga host na may mabubuting loob, nakikipagtulungan ang Airbnb.org sa mga ahensya ng pabahay para pondohan ang mga pansamantalang tuluyan para sa 20,000 Afghan refugee. Mas malaki ang tulong na maibibigay ng mga host na nag-aalok ng mga panandaliang tuluyan nang libre o may diskuwento. Makakatulong ka kahit hindi ka pa nakapag-host sa Airbnb.

Mag-host nang may diskuwento

Nagkaroon ng biglaang masidhing pangangailangan ng mga emergency na tuluyan para sa mga refugee na darating mula sa Afghanistan. Mag-aalok ang Airbnb.org ng mga tuluyan para sa 20,000 Afghan refugee.

Ang proseso ng pagho-host

 • Tumulong na magpatuloy ng mas marami pang tao sa pamamagitan ng pagho-host ng mga libre o may diskuwentong pamamalagi, mula ilang araw hanggang ilang linggo.
 • Sinusuportahan ng aming mga nonprofit partner ang mga bisitang kwalipikado para sa mga pansamantalang pamamalaging ito para pamatagal ang kanilang panunuluyan.
 • Nagtataguyod ang Airbnb ng masigasig na komunidad ng suporta at ng USD $1,000,000 na Garantiya para sa Host.

Mag-donate

Malaki ang naitutulong ng bawat dolyar na donasyon para makapagbigay ng mga emergency na tuluyan.

Proseso ng pagdo-donate

 • 1
  Mapupunta ang 100% ng donasyon mo sa pagbibigay ng pansamantalang pabahay sa mga tao.
 • 2
  Tinatanggal namin ang lahat ng singil sa pagproseso, kaya makakatulong ang bawat sentimong dino-donate mo sa mga taong naghahanap ng matutuluyan.
 • 3
  Maibabawas sa kabuuang halaga ng binubuwisang kita ang mga donasyon sa sukdulang pinapahintulutan ng batas ng United States.

Ibahagi

Ipamalita

Kung mas marami ang maaabot, mas marami ang matutulungan natin. Ipamalita ito para mas marami ang tumulong sa mga refugee sa panahon ng unos.

Mga Tanong

Bumisita sa Resource Center

May tanong ka pa ba tungkol sa pag-host ng mga refugee? Handa kaming tumulong.

Paano tumutulong ang Airbnb

Mga tinanggal na singil

Tinatanggal ng Airbnb mga singil sa host at bisita para sa mga pamamalagi ng refugee.

Mga pinopondohang pamamalagi

Pinopondohan ng Airbnb at iba pang donor sa Airbnb.org ang mga pamamalagi ng 20,000 bisitang Afghan refugee.

Suporta sa host

Nagtataguyod ang Airbnb ng masigasig na komunidad ng suporta at ng USD $1,000,000 na Garantiya para sa Host.

Mga nonprofit partner na sumusuporta sa ating mga bisita

HIAS
CWS
International Rescue Committee