Pagtugon sa panahon ng krisis
  • Baha sa Rio Grande do Sul

    Puwede kang makatulong. Mag-sign up para mag-host sa Rio Grande do Sul at Santa Catarina.

Misyon ng Airbnb.org na gawing posible ang pagpapagamit ng tuluyan, pagbabahagi ng mga mapagkukunan, at pagbibigay ng suporta sa panahon ng kagipitan.

Nakapagbigay na kami ng mahigit 1.4 na milyong gabi ng libreng pang-emergency na matutuluyan sa mahigit 220,000 tao mula noong maitatag ang Airbnb.org noong 2020.

Kilalanin ang aming komunidad

Pangunahin sa misyon namin ang mga host at bisita ng Airbnb.org.

Sa tulong ng ating pandaigdigang komunidad ng mga host, donor, at partner na organisasyon, naihanap ng Airbnb.org ng pansamantalang matutuluyan ang mahigit sa 140,000 tao.

Paano nagsama-sama sina Carmen at ang kanyang komunidad pagkatapos ng Bagyong Maria.

Binibigyan namin ng paraan ang mga komunidad upang magtulong-tulong kapag may mga sakunang dumating. Sa pamamagitan ng mga programa ng Airbnb.org, puwedeng ialok ng mga tao ang kanilang mga bahay nang libre sa mga kapitbahay na kailangang lumikas.

Nakatulong na ang Airbnb.org sa mahigit 135,000 taong lumilikas dahil sa digmaan na makahanap ng mga lugar na matutuluyan.

Maaaring abutin nang ilang taon bago ganap na makabangon ang isang komunidad pagkatapos ng malubhang sakuna. Tinutulungan ng Airbnb.org na pondohan ang mga matutuluyan ng mga relief worker na nagsasagawa ng napakahalagang trabaho para muling itaguyod ang mga komunidad.

Pagbuo ng mundo kung saan tanggap ang lahat

Layunin ng Airbnb.org na bumuo ng mundo kung saan makakahanap ang kahit na sino ng lugar na matutuluyan na tatanggap sa kanila sa panahon ng kagipitan. Para maisakatuparan ang layuning ito para sa lahat, gumawa ang Airbnb.org ng hanay ng mga pangako kaugnay ng dibersidad, pagkakapantay-pantay, ingklusyon, at accessibility.

Tinutulungan namin ang ibang nonprofit na makagawa ng panghabambuhay na epekto sa buhay ng mga tao.

Kilalanin ang ilan naming partner na tumulong sa paghubog ng Airbnb.org.
Tumutugon ang IRC sa pinakamalalaking krisis sa pagkakawanggawa sa mundo, at tumutulong ito sa mga taong nasira ang buhay at kabuhayan dahil sa kaguluhan at sakuna upang makaligtas, makabawi, at mapangasiwaan ang kanilang kinabukasan.
Ang Build Change ay isang organisasyon para maiwasan at makabawi sa panahon ng sakuna at nagdidisenyo ito ng matatag na mga sa pabahay kasama ang mga lokal na komunidad.
Ang HIAS ay isang Jewish na pandaigdigang organisasyong nonprofit na nagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga refugee, asylum seeker, at iba pang sapilitang pinaalis na populasyon sa buong mundo.
Sa pamamagitan ng Community Sponsorship Hub, nagkakaroon ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng United States ng pagkakataong magpatuloy ng mga refugee at iba pang taong nawalan ng tirahan.