Misyon naming gawing posible ang pagbabahagi ng tuluyan at gawing available ang mga sanggunian at suporta sa oras ng pangangailangan.
Sa loob ng mahigit 8 taon, tumulong ang Airbnb sa mga tao sa panahon ng kagipitan sa pamamagitan ng inisyatibong Open Homes. Airbnb.org ang susunod na kabanata. Isa kaming 501(c)(3) na nonprofit na may sariling misyon at lupon ng mga direktor.

Paano kami nagsimula.

2012
Oktubre

Nagmula sa isang host ang ideya

Tinamaan ng Bagyong Sandy ang Lungsod ng New York, isa sa pinakamalalang bagyo sa kasaysayan. Nakipag-ugnayan si Shell, isang Airbnb host sa Brooklyn, sa Airbnb at tinanong kung maaari niyang ialok ang kanyang lugar nang libre sa mga taong kailangang lumikas. Nagtrabaho nang mahabang oras ang Airbnb team upang mabilis na gawing available ito para sa mga lumikas, at kalaunan mahigit sa 1,000 host ang nag-alok ng kanilang mga tahanan para sa mga nangangailangan.

Isang babae na kulot ang buhok ang nakatayo sa kusina. Nakangiti siya at nakasuot siya ng apron na may matingkad na kulay.
Aerial view ng mga bahay na napinsala pagkatapos ng Bagyong Sandy
2013
Hunyo

Ginawang posible ng Airbnb na makatulong ang mas maraming host

Inilunsad ng Airbnb ang tool sa pagtulong sa sakuna na nagbibigay-daan sa mga host sa buong mundo na ialok ang kanilang mga tuluyan nang libre sa panahon ng mga sakuna.

2015
Abril – Mayo

Binuksan ng mga host sa buong mundo ang kanilang mga pintuan sa mga relief worker

Naging aktibo ang Airbnb para sa lindol sa Nepal at mainit na tinanggap ng mga host ang unang grupo ng mga relief worker, kasama ang mga boluntaryo mula sa All Hands and Hearts.

Mayo – Setyembre

Nakipagtulungan ang Airbnb sa mga nonprofit upang malaman kung paano makatulong

Binuo ang pakikipagtulungan sa Federal Emergency Management Agency (FEMA) upang makatulong sa pamamahagi sa mga host at bisita ng mga sanggunian para maging handa sa panahon ng emergency. Sa Greece at sa Balkans, nagsimulang makipagtulungan ang Airbnb sa Mercy Corps at International Rescue Committee upang magbigay ng pabahay para sa mga relief worker na nasa front line ng krisis sa mga Syrian refugee.

Nagsimula ring mag-alok ang Airbnb ng mga kaloob na pabahay sa 15+ organisasyon na nangangailangan ng pabahay para sa kanilang mga kliyente o staff, kabilang na ang Service Year Alliance, Make-a-Wish, at Summer Search.

2016
Hunyo

Tumugon ang komunidad ng mga host sa Pulse nightclub shooting

Sa kahilingan ng lokal na pamahalaan, nagtulong-tulong ang Airbnb, Uber, at JetBlue upang magbigay ng pabahay, flight, at transportasyon sa lupa para sa mga pamilyang bumibiyahe para sa mga libing o pagdalaw sa mga mahal sa buhay na nasa ospital. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-alok ang komunidad ng mga host na mag-host ng mga taong apektado ng mass shooting.

Setyembre

Inilunsad ng White House ang isang Panawagan upang Umaksyon para sa Pakikipagtulungan ng Pribadong Sektor sa Pandaigdigang Krisis sa Refugee. Tumugon ang Airbnb. Ang co-founder ng Airbnb na si Joe Gebbia ay isa sa 20 executive na inimbitahan ni Pangulong Obama upang tumulong sa krisis sa refugee.

Nobyembre

Nakipagtulungan ang Airbnb sa Make-a-Wish sa layuning magkaloob ng matutuluyan sa isang pamilya kada araw noong 2017.

2017
Enero

Nangako ang Airbnb sa International Rescue Committee

Bilang tugon sa kautusang tagapagpaganap ng US na nagpapatigil sa lahat ng pagtanggap ng mga refugee at pansamantalang nagbabawal sa mga tao mula sa pitong bansa kung saan Muslim ang malaking bahagi ng populasyon, nilayon ng Airbnb na magkaloob ng matutuluyan sa mga naapektuhan ng pagbabawal. Bilang tugon, nangako rin ang Airbnb na magbibigay ito ng $4 na milyon sa loob ng 4 na taon sa International Rescue Committee upang suportahan ang mga pangangailangan sa tuluyan ng mga taong nawalan ng tirahan.

Hunyo

Opisyal na inilunsad ng Airbnb ang Open Homes

Noong World Refugee Day, inanunsyo ng Airbnb na paiigtingin nito ang kanilang pagsisikap para makapagkaloob ng mga tuluyan sa Open Homes. Sa pamamagitan ng programa, nagagawa ng komunidad ng mga host na ialok ang kanilang mga tuluyan nang libre sa mga taong naapektuhan ng mga sakuna o lumikas dahil sa kaguluhan.

Agosto–Setyembre

Natulungan na ng komunidad ang higit sa 20,000 katao

Tumugon ang komunidad ng Open Homes sa 4 na sakuna nang sabay-sabay. Nangyari ang pinakamalaking pag-activate sa komunidad ng mga host noong Bagyong Harvey. Sa loob lang ng isang buwan, tumulong ang mga host sa higit 2,000 katao na lumikas sa 3 estado. Kasabay nito, inialok ng mga host ang kanilang mga tuluyan sa mga naapektuhan ng Bagyong Irma, Bagyong Maria, at ng lindol sa Lungsod ng Mexico.

2018
Setyembre

Inanunsyo ng Airbnb ang inisyatibo sa mga panggamutang pamamalagi

Sa Biden Cancer Summit, nag-anunsyo ang Airbnb ng inisyatibo sa mga panggamutang pamamalagi sa pakikipagtulungan sa Hospitality Homes, Fisher House, at Make-A-Wish. Sa pamamagitan nito, magkakaloob ang komunidad ng Open Homes ng mga libreng lugar na matutuluyan sa mga bumibiyahe nang malayo para makapagpagamot.

Nobyembre

Tumugon ang mga host sa dalawang magkaibang wildfire sa California

Pagkatapos ng Camp at Woolsey Fire sa California, higit sa 2,500 host ang nag-alok ng kanilang tuluyan, at higit sa 2,300 katao ang nakahanap ng lugar na matutuluyan.

2019
Mayo

Bumuo ang Airbnb ng paraan para makapagbigay ng donasyon ang mga host upang suportahan ang Open Homes

Gusto ng mga host ng mas maraming paraan para makibahagi sa Open Homes. Bilang tugon, nag-anunsyo ang Airbnb ng platform para sa pagbibigay ng donasyon na magagamit ng mga host para magbigay ng porsyento ng kanilang mga kita sa mga nonprofit na partner ng Open Homes upang makatulong na pondohan ang mga tuluyan ng mga nangangailangan.

2020
Enero

Nag-aalok ang mga host ng matutuluyan sa higit 1,000 katao na naapektuhan ng mga bushfire sa New South Wales at Victoria sa Australia. Ito ang naitalang pinakamalaking internasyonal na pag-activate sa Open Homes.

Marso

Tumutugon ang komunidad ng mga host sa pandemyang COVID-19

Nag-anunsyo ang Airbnb ng paraan para makapagkaloob ang mga host ng matutuluyan sa mga healthcare worker at first responder na nangungunang lumalaban sa pandemya.

Abril

Pinapalawak ng Airbnb ang platform nito para sa pagbibigay ng donasyon, upang makapagbigay ng donasyon ang kahit na sino sa mga nonprofit na tumutulong sa mga frontline worker na makahanap ng lugar na matutuluyan.

Disyembre

Inanunsyo ng Airbnb ang Airbnb.org

Itinatag ng Airbnb ang Airbnb.org, at kinilala nito ang lahat ng makabuluhang ginagawa ng mga host at partner sa pamamagitan ng Open Homes. Bilang hiwalay na nonprofit, tutuon ang Airbnb.org sa pagtulong sa mga tao na magbahagi ng mga tuluyan at mapagkukunan sa isa't isa sa panahon ng kagipitan.

2021
Abril

Napakahalaga ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at walang pagkiling

Para makatulong na lumikha ng mundo kung saan tanggap ang lahat, inaanunsyo ng Airbnb.org sa publiko ang isang serye ng mga pangakong maghatid ng pagbabago para sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at walang pagkiling.

Agosto

Malugod na tinatanggap ng Airbnb.org ang mga Afghan refugee

Nangangako ang Airbnb.org na magbigay ng pansamantalang tuluyan sa 20,000 Afghan refugee sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmumula ang mga pondo sa mga pangunahing nagbibigay ng donasyon at sa Airbnb. Nakikipagtulungan nang mabuti ang Airbnb.org sa mga ahensya at partner sa paglilipat ng tirahan para tumugon sa mabilis na nagbabagong sitwasyon.

Disyembre

Naabot ng Airbnb.org ang pangunahing milestone na makapagbigay ng matutuluyan sa 100,000 bisita

Noong 2017, naglakas-loob ang isang team na magbigay ng panandaliang pabahay sa 100,000 bisita sa panahon ng krisis. Kalaunan ay naging Airbnb.org ang team na iyon. Pagdating ng Disyembre 2021, nalampasan na ng Airbnb.org ang nakatakdang target.

2022
Pebrero

20,000 Afghan refugee ang tumutuloy sa libreng pansamantalang tuluyan

Anim na buwan pagkatapos ianunsyo ng Airbnb.org ang pangako nitong mag-alok ng libreng pansamantalang tuluyan sa mga bagong dating na Afghan, naabot nito ang layuning magbigay ng matutuluyan sa 20,000 refugee. Salamat sa kabutihang-loob ng mga host na nagboluntaryong ipagamit ang kanilang mga tuluyan nang libre o sa presyong may diskuwento, nakapaghatid ang Airbnb.org ng matutuluyan sa 1,300 pang bagong dating na Afghan.
Setyembre

Tumutulong ang Airbnb.org sa 100,000 tao na lumilikas mula sa Ukraine na makahanap ng mga lugar na matutuluyan

Mahigit sa 6 na milyong tao ang lumikas mula sa Ukraine pagkatapos itong salakayin ng Russia noong Pebrero 2022. Noong buwang iyon, tumuon ang Airbnb.org sa paghahanap ng pansamantalang tuluyan para sa 100,000 sa kanila. Nakiisa sa amin sa pagsisikap na ito ang mahigit 40 organisasyon. Sa pagbuhos ng suporta mula sa mga host at nagbibigay ng donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, naabot ng Airbnb.org ang target nito sa loob ng anim na buwan. Layunin pa rin nitong maghanap ng mga matutuluyan para sa mga taong lumilikas mula sa Ukraine.
Isang lalaking nakasuot ng asul na kamiseta ang may hawak na tasa ng kape at nakatayo sa balkonahe niya habang nakatingin sa kalangitan.
Nakaluhod ang lalaking nakasuot ng asul na kamiseta sa tabi ng bisikleta habang binubuksan niya ang kandadong hugis U.
2023
Pebrero

Tumugon ang Airbnb.org sa mga lindol sa Türkiye at Syria

Matapos salantain ng dalawang magnitude 7+ na lindol ang Türkiye at Syria, ikinonekta ng Airbnb.org sa mga libreng lugar na matutuluyan ang mahigit 1,600 taong nakaligtas. Kabilang sa kanila ang mga relief worker at first responder na nawalan ng sarili nilang tirahan at mga refugee mula sa Syria na namalagi sa katimugan ng Türkiye matapos takasan ang digmaan sa sarili nilang bansa.
May dalawang taong nakaupo sa couch at nakasandal sa isa't isa. Tumatagos sa manipis na kurtina ang sinag ng araw sa likuran nila.
Magkakasamang nagbabasa sa couch ang isang lalaki, isang babae, at isang bata. Kumakain ng orange na gulay ang bata habang nakatingala sa babae.
Hunyo

Inanunsyo ng Airbnb.org ang bagong Inisyatiba sa Sponsorship

Nagtatag ang Airbnb.org ng USD2 milyong Inisyatiba sa Sponsorship para suportahan ang mga refugee at asylum seeker na lumilipat sa US.
Agosto

Mahigit 1,800 taong naapektuhan ng mga sunog sa Maui ang nabigyan ng pang‑emergency na matutuluyan

Matapos salantain ng mga wildfire ang Lahaina at ilang bahagi ng Upcountry ng Maui, nakipagtulungan ang Airbnb.org sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon at sa Departamento ng mga Serbisyong Pantao ng Estado ng Hawai’i para maikonekta sa mga libreng pang‑emergency na matutuluyan ang mahigit 1,800 tao.
May mga taong magkahawak‑kamay at bumubuo ng bilog habang nakatayo sa beach sa tabi ng katubigan.
Isang babaeng nakangiti ang nagsasayaw ng hula sa ilalim ng mga ilaw. May isang pamilyang nakaupo sa picnic table sa likuran niya at naghahapunan.

Kilalanin ang aming lupon.

Jennifer Bond

‘Napatunayan ng Airbnb ang kapangyarihan ng pag-uugnay ng mga tao at pagtanggap ng mga estranghero. Nilalayon ng Airbnb.org na gamitin ang kapangyarihang iyon para makapagpabago ng mga buhay at baguhin ang ating mundo. Isang pribilehiyo ang maging bahagi ng prosesong iyon.’

Joe Gebbia

‘Nakakuha ako ng inspirasyon mula sa isang mensahe ng isang host, at naging samahan ito ng 100,000 katao na nag-aalok ng kanilang mga tahanan sa kanilang komunidad. Sa ganitong panahon ng kagipitan, mas mahalaga higit kailanman ang gawaing ito.’

Sharyanne McSwain

‘Matutuluyan ang isa sa mga pinakapangunahing pangangailangan ng tao at sa pamamagitan ng kanilang programa, nagkakaloob ang Airbnb.org team ng tuluyan sa panahon ng kagipitan.’

Catherine Powell

“Sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan ng Airbnb.org sa mga partner at host nito, lumawak ang naabot ng mga serbisyo nito. Kamakailan, nagawa nitong rumesponde sa mas malalaki pang krisis sa komunidad. Ikinagagalak kong mapalalim ang pakikiisa ko sa Airbnb.org bilang miyembro ng Board.”

Rich Serino

‘Nakita ko mismo ang pangangailangan sa panandaliang matutuluyan pagkatapos ng sakuna o krisis. Nagawa na at patuloy pang gagawin ng Airbnb.org na tumulong sa pagbibigay ng mga panandaliang matutuluyan para makapagligtas at makapagbago ng mga buhay.’

Melissa Thomas-Hunt

‘Isa sa mga pinakamakatao at pinakamabuting puwedeng gawin ang pagkakaloob ng tuluyan sa mga taong nakakaranas ng kagipitan. Talagang natutuwa akong maging bahagi ng isang gawaing makabuluhan at nakakapagpabago ng buhay.’

Jocelyn Wyatt

‘Nasabik akong sumali sa Lupon ng Airbnb.org dahil pinaniniwalaan kong makakagawa tayo ng makabuluhang epekto sa pamamagitan ng pagkakaloob ng matutuluyan at mga mapagkukunan sa mga nangangailangan.’

Paano kami kumikilos.

Pakikipag-partner sa mga nonprofit

Nagbibigay ang Airbnb.org ng mga kaloob sa mga nonprofit na nagkokonekta sa mga tao sa mga pansamantalang tuluyan, at nagbibigay ng mga pangunahing kailangan at espesyalistang suporta sa mga panahon ng krisis. Nagbibigay din kami ng access sa libre at may diskuwentong tuluyan na inaalok ng komunidad ng mga Airbnb host.

Pamumuhunan sa pagkakapantay-pantay

Naniniwala kami sa paggamit ng aming kakayahan at mga mapagkukunan upang makapag-ambag sa isang mas makatarungang mundo. Namumuhunan ang Airbnb.org sa mga organisasyong may mga estratehiya at programa na nakaayon sa aming paninindigan sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa mga komunidad.

Pag-unawa sa dala naming epekto

Layunin naming imapa ang epekto ng aming programa sa pagpopondo at pabahay sa pagpapabuti ng kapakanang psychosocial, pagpapagaan ng pasanin sa pananalapi, at pagpapatibay ng komunidad at pagiging tanggap para sa mga bisita.

Mga partnership at kaloob na tulong

Hindi tumatanggap ang Airbnb.org ng mga kahilingan sa pagpopondo sa ngayon. Magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa nalalapit naming cycle para sa kaloob nang direkta sa mga kwalipikadong nonprofit.

Paano kami nakikipagtulungan sa Airbnb, Inc.

Ang Airbnb.org ay isang independiyente at pampublikong sinusuportahang 501(c)(3) na nonprofit na organisasyon. Ginagamit ng Airbnb.org ang teknolohiya, mga serbisyo, at iba pang sanggunian ng Airbnb, Inc. nang walang bayad upang maisakatuparan ang mapagkawanggawang layunin ng Airbnb.org. Ang Airbnb.org ay isang hiwalay at independiyenteng entidad mula sa Airbnb, Inc. Hindi naniningil ang Airbnb, Inc. ng mga bayarin sa serbisyo para sa mga sinusuportahang tuluyan ng Airbnb.org sa platform nito.

Binuo ng Airbnb ang programang Open Homes bilang isang paraan upang matulungan ang mga taong nangangailangan ng mga pansamantalang tuluyan, at binigyang-inspirasyon ito ng mga bukas-palad na Airbnb host. Kasalukuyang inililipat ang programang Open Homes sa Airbnb.org, at lalong pauunlarin ng Airbnb.org ang bunga ng mga pagsisikap ng programa, nang naaayon sa mapagkawanggawang layunin at misyon ng Airbnb.org.