Misyon naming gawing posible ang pagbabahagi ng tuluyan at gawing available ang mga sanggunian at suporta sa oras ng pangangailangan.
Sa loob ng mahigit 8 taon, tumulong ang Airbnb sa mga tao sa panahon ng kagipitan sa pamamagitan ng inisyatibong Open Homes. Airbnb.org ang susunod na kabanata. Isa kaming 501(c)(3) na nonprofit na may sariling misyon at lupon ng mga direktor.

Paano kami nagsimula.

2012
Oktubre

Nagmula sa isang host ang ideya

Tinamaan ng Bagyong Sandy ang Lungsod ng New York, isa sa pinakamalalang bagyo sa kasaysayan. Nakipag-ugnayan si Shell, isang Airbnb host sa Brooklyn, sa Airbnb at tinanong kung maaari niyang ialok ang kanyang lugar nang libre sa mga taong kailangang lumikas. Nagtrabaho nang mahabang oras ang Airbnb team upang mabilis na gawing available ito para sa mga lumikas, at kalaunan mahigit sa 1,000 host ang nag-alok ng kanilang mga tahanan para sa mga nangangailangan.

2013
Hunyo

Ginagawang posible ng Airbnb na makatulong ang mas maraming host

Inilunsad ng Airbnb ang Tool sa pagtulong sa sakuna na nagbibigay-daan sa mga host sa buong mundo na ialok nang libre ang kanilang mga tuluyan sa panahon ng mga sakuna.

2015
Abril – Mayo

Binubuksan ng mga host sa buong mundo ang kanilang mga pintuan sa mga relief worker

Naging aktibo ang Airbnb para sa lindol sa Nepal at mainit na tinanggap ng mga host ang unang grupo ng mga relief worker, kasama ang mga boluntaryo mula sa All Hands and Hearts.

Mayo – Setyembre

Nakikipagtulungan ang Airbnb sa mga nonprofit upang maunawaan kung paano makakapag-alok ng tulong

Binuo ang pakikipagtulungan sa Federal Emergency Management Agency (FEMA) upang makatulong sa pamamahagi sa mga host at bisita ng mga sanggunian para sa kahandaan sa panahon ng emergency. Sa Greece at sa Balkans, nagsimulang makipagtulungan ang Airbnb sa Mercy Corps at International Rescue Committee upang magbigay ng pabahay para sa mga relief worker na nasa front line ng krisis sa mga Syrian refugee.

Nagsisimula ring mag-alok ang Airbnb ng mga kaloob na pabahay sa 15+ organisasyon na nangangailangan ng pabahay para sa kanilang mga kliyente o staff, kabilang na ang Service Year Alliance, Make-a-Wish, at Summer Search.

2016
Hunyo

Tumugon ang komunidad ng mga host sa Pulse nightclub shooting

Sa kahilingan ng lokal na pamahalaan, nagtulong-tulong ang Airbnb, Uber, at JetBlue upang magbigay ng pabahay, flight, at transportasyon sa lupa para sa mga pamilyang bumibiyahe para sa mga libing o pagdalaw sa mga mahal sa buhay na nasa ospital. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-alok ang komunidad ng mga host na mag-host ng mga taong apektado ng mass shooting.

Setyembre

Inilunsad ng White House ang isang Panawagan upang Umaksyon para sa Pakikipagtulungan ng Pribadong Sektor sa Pandaigdigang Krisis sa Refugee. Tumugon ang Airbnb. Ang co-founder ng Airbnb na si Joe Gebbia ay isa sa 20 executive na inimbitahan ni Pangulong Obama upang tumulong sa krisis sa refugee.

Nobyembre

Nakipagtulungan ang Airbnb sa Make-a-Wish sa layuning magkaloob ng matutuluyan sa isang pamilya kada araw noong 2017.

2017
Enero

Nangako ang Airbnb sa International Rescue Committee

Bilang tugon sa kautusang tagapagpaganap ng US na nagpapatigil sa lahat ng pagtanggap ng mga refugee at pansamantalang nagbabawal sa mga tao mula sa pitong bansa kung saan Muslim ang malaking bahagi ng populasyon, nilayon ng Airbnb na magkaloob ng matutuluyan sa mga naapektuhan ng pagbabawal. Bilang tugon, nangako rin ang Airbnb na magbibigay ito ng $4 na milyon sa loob ng 4 na taon sa International Rescue Committee upang suportahan ang mga pangangailangan sa tuluyan ng mga taong nawalan ng tirahan.

Hunyo

Opisyal na inilunsad ng Airbnb ang Open Homes

Noong World Refugee Day, inanunsyo ng Airbnb na paiigtingin nito ang kanilang pagsisikap para makapagkaloob ng mga tuluyan sa Open Homes. Sa pamamagitan ng programa, nagagawa ng komunidad ng mga host na ialok ang kanilang mga tuluyan nang libre sa mga taong naapektuhan ng mga sakuna o lumikas dahil sa kaguluhan.

Agosto–Setyembre

Natulungan na ng komunidad ang higit sa 20,000 katao

Tumugon ang komunidad ng Open Homes sa 4 na sakuna nang sabay-sabay. Nangyari ang pinakamalaking pag-activate sa komunidad ng mga host noong Bagyong Harvey. Sa loob lang ng isang buwan, tumulong ang mga host sa higit 2,000 katao na lumikas sa 3 estado. Kasabay nito, inialok ng mga host ang kanilang mga tuluyan sa mga naapektuhan ng Bagyong Irma, Bagyong Maria, at ng lindol sa Lungsod ng Mexico.

2018
Setyembre

Inanunsyo ng Airbnb ang inisyatibo sa mga panggamutang pamamalagi

Sa Biden Cancer Summit, nag-anunsyo ang Airbnb ng inisyatibo sa mga panggamutang pamamalagi sa pakikipagtulungan sa Hospitality Homes, Fisher House, at Make-A-Wish. Sa pamamagitan nito, magkakaloob ang komunidad ng Open Homes ng mga libreng lugar na matutuluyan sa mga bumibiyahe nang malayo para makapagpagamot.

Nobyembre

Tumugon ang mga host sa dalawang magkaibang wildfire sa California

Pagkatapos ng Camp at Woolsey Fire sa California, higit sa 2,500 host ang nag-alok ng kanilang tuluyan, at higit sa 2,300 katao ang nakahanap ng lugar na matutuluyan.

2019
Mayo

Bumuo ang Airbnb ng paraan para makapagbigay ng donasyon ang mga host upang suportahan ang Open Homes

Gusto ng mga host ng mas maraming paraan para makibahagi sa Open Homes. Bilang tugon, nag-anunsyo ang Airbnb ng platform para sa pagbibigay ng donasyon na magagamit ng mga host para magbigay ng porsyento ng kanilang mga kita sa mga nonprofit na partner ng Open Homes upang makatulong na pondohan ang mga tuluyan ng mga nangangailangan.

2020
Enero

Nag-aalok ang mga host ng matutuluyan sa higit 1,000 katao na naapektuhan ng mga bushfire sa New South Wales at Victoria sa Australia. Ito ang naitalang pinakamalaking internasyonal na pag-activate sa Open Homes.

Marso

Tumutugon ang komunidad ng mga host sa pandemyang COVID-19

Nag-anunsyo ang Airbnb ng paraan para makapagkaloob ang mga host ng matutuluyan sa mga healthcare worker at first responder na nangungunang lumalaban sa pandemya.

Abril

Pinapalawak ng Airbnb ang platform nito para sa pagbibigay ng donasyon, upang makapagbigay ng donasyon ang kahit na sino sa mga nonprofit na tumutulong sa mga frontline worker na makahanap ng lugar na matutuluyan.

Disyembre

Inanunsyo ng Airbnb ang Airbnb.org

Itinatag ng Airbnb ang Airbnb.org, at kinilala nito ang lahat ng makabuluhang ginagawa ng mga host at partner sa pamamagitan ng Open Homes. Bilang hiwalay na nonprofit, tutuon ang Airbnb.org sa pagtulong sa mga tao na magbahagi ng mga tuluyan at mapagkukunan sa isa't isa sa panahon ng kagipitan.

Kilalanin ang aming lupon.

Jennifer Bond

‘Napatunayan ng Airbnb ang kapangyarihan ng pag-uugnay ng mga tao at pagtanggap ng mga estranghero. Nilalayon ng Airbnb.org na gamitin ang kapangyarihang iyon para makapagpabago ng mga buhay at baguhin ang ating mundo. Isang pribilehiyo ang maging bahagi ng prosesong iyon.’

Joe Gebbia

‘Nakakuha ako ng inspirasyon mula sa isang mensahe ng isang host, at naging samahan ito ng 100,000 katao na nag-aalok ng kanilang mga tahanan sa kanilang komunidad. Sa ganitong panahon ng kagipitan, mas mahalaga higit kailanman ang gawaing ito.’

Sharyanne McSwain

‘Matutuluyan ang isa sa mga pinakapangunahing pangangailangan ng tao at sa pamamagitan ng kanilang programa, nagkakaloob ang Airbnb.org team ng tuluyan sa panahon ng kagipitan.’

Melissa Thomas-Hunt

‘Isa sa mga pinakamakatao at pinakamabuting puwedeng gawin ang pagkakaloob ng tuluyan sa mga taong nakakaranas ng kagipitan. Talagang natutuwa akong maging bahagi ng isang gawaing makabuluhan at nakakapagpabago ng buhay.’

Jocelyn Wyatt

‘Nasabik akong sumali sa Lupon ng Airbnb.org dahil pinaniniwalaan kong makakagawa tayo ng makabuluhang epekto sa pamamagitan ng pagkakaloob ng matutuluyan at mga mapagkukunan sa mga nangangailangan.’

Paano kami kumikilos.

Pakikipag-partner sa mga nonprofit

Nagbibigay ang Airbnb.org ng mga kaloob sa mga nonprofit na nagkokonekta sa mga tao sa mga pansamantalang tuluyan, at nagbibigay ng mga pangunahing kailangan at espesyalistang suporta sa mga panahon ng krisis. Nagbibigay din kami ng access sa libre at may diskuwentong tuluyan na inaalok ng komunidad ng mga Airbnb host.

Pamumuhunan sa pagkakapantay-pantay

Naniniwala kami sa paggamit ng aming kakayahan at mga mapagkukunan upang makapag-ambag sa isang mas makatarungang mundo. Namumuhunan ang Airbnb.org sa mga organisasyong may mga estratehiya at programa na nakaayon sa aming paninindigan sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa mga komunidad.

Pag-unawa sa dala naming epekto

Layunin naming imapa ang epekto ng aming programa sa pagpopondo at pabahay sa pagpapabuti ng kapakanang psychosocial, pagpapagaan ng pasanin sa pananalapi, at pagpapatibay ng komunidad at pagiging tanggap para sa mga bisita.

Mga partnership at kaloob na tulong

Hindi tumatanggap ang Airbnb.org ng mga kahilingan sa pagpopondo sa ngayon. Sa 2021, magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa paparating naming siklo sa pagkakaloob nang direkta sa mga kwalipikadong nonprofit.

Paano kami nakikipagtulungan sa Airbnb, Inc.

Ang Airbnb.org ay isang independiyente at pampublikong sinusuportahang 501(c)(3) na nonprofit na organisasyon. Ginagamit ng Airbnb.org ang teknolohiya, mga serbisyo, at iba pang sanggunian ng Airbnb, Inc. nang walang bayad upang maisakatuparan ang mapagkawanggawang layunin ng Airbnb.org. Ang Airbnb.org ay isang hiwalay at independiyenteng entidad mula sa Airbnb, Inc. Hindi naniningil ang Airbnb, Inc. ng mga bayarin sa serbisyo para sa mga sinusuportahang tuluyan ng Airbnb.org sa platform nito.

Binuo ng Airbnb ang programang Open Homes bilang isang paraan upang matulungan ang mga taong nangangailangan ng mga pansamantalang tuluyan, at binigyang-inspirasyon ito ng mga bukas-palad na Airbnb host. Kasalukuyang inililipat ang programang Open Homes sa Airbnb.org, at lalong pauunlarin ng Airbnb.org ang bunga ng mga pagsisikap ng programa, nang naaayon sa mapagkawanggawang layunin at misyon ng Airbnb.org.